ADATKEZELŐ

Iványi Benjámin ev.
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 68. 4/1.
Nyilvántartási szám: 55547778
Adószám: 56850341-1-42
Telefonszám: +36 30 578 2188
E-mail cím: info@virusversek.hu

I. A SZEMÉLYES ADATAID – MIT JELENTENEK?

Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas veled kapcsolatos információ, pl. a neved, e-mail címed, elérhetőséged.

II. HOGYAN GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?

A weboldalunkon az alábbiak szerint gyűjtjük a személyes adatait:

 • Facebook pixel – Amennyiben oldalunkat úgy látogatod, hogy böngésződben/készülékeden Facebookon is be vagy jelentkezve, úgy célzott hirdetéseket tudunk beállítani neked a Facebook hirdetési hálózatán.
 • Google Analytics – Felhasználóink számáról, demográfiai adatairól, oldalunkon töltött idejéről kapunk részletesebb képet segítségével.
 • Google Maps – A Kapcsolat oldalon feltüntetett beágyazott térkép megjegyzi a felhasználó térképhasználati metódusait.
 • YouTube – A beágyazott videók megtekintésével a YouTube sütiket helyezhet el készülékeden.
 • MailChimp – A hírlevélre való feliratkozásnál szereplő mezőkben megadott adatokat a MailChimp rendszerén keresztül gyűjtjük be, azokat hírlevelek küldéséhez, illetve adminisztrációs célokra tároljuk.
III. MIÉRT GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT? (ADATKEZELÉSI CÉLOK)

A következő célokra gyűjtjük és használjuk fel a személyes adataidat:

 • A rendelések teljesítéséhez a következő adatokat gyűjtjük: megrendelő neve, postacím, telefonszám, e-mail cím.
 • Neked szóló hírlevelek küldésére. A következő adatokat gyűjtjük ezzel a céllal: név és elérhetőség (e-mail cím).
IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A jelen Adatvédelmi tájékoztató III. bekezdésének a.) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az “információszabadságról szóló törvény”) 5. § (1) a) pontja jelenti, vagyis a te hozzájárulásod alapján történnek, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is, vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató III. bekezdésének b) pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) a) és 5.§ (2) a) pontja, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), illetve 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, vagyis az ilyen adatkezelési tevékenységek a te hozzájárulásod alapján történnek.

V. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céloknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük a személyes adataidat.
Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

VI. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSE

Ha a személyes adataidat a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, mielőtt az új adatkezelésre sor kerül, küldünk egy értesítést, amelyben ismertetjük mindazokat a feltételeket, amelyek az új adatkezelésre vonatkoznak. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt hozzájárulást is kérünk tőled.

VII. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN TÉGED MEGILLETŐ JOGOK

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján jogosult vagy arra,hogy

 • kérelmezd a személyes adataihoz való hozzáférést,
 • kérd a személyes adatainak helyesbítését,
 • kérd a személyes adatainak törlését,
 • kérd a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 • kérd az adathordozhatóságot,
 • tiltakozz a személyes adataid kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),visszavond a hozzájárulásodat, illetve panaszt nyújts be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
Hozzáférési jog

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezd a személyes adataidhoz való hozzáférést. Jogosult vagy arra, hogy másolatot kérj az adatkezelés tárgyát képező személyes adataidról.

A helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérd tőlünk a rád vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Bizonyos körülmények között jogosult vagy arra, hogy kérd tőlünk a személyes adataid törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törölni ezeket a személyes adatokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között jogosult vagy arra, hogy kérd tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben megjelöljük az érintett adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhetünk.

A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Bizonyos körülmények között jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz nálunk személyes adataid kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheted tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük a személyes adataidat.
Ezenkívül bizonyos körülmények között jogosult vagy arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérj. Tájékoztatunk, hogy nem alkalmazunk automatizált döntéshozatali mechanizmust.

Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos körülmények között jogosult vagy arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérd ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha a személyes adataid kezelése hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva indokolás nélkül bármikor visszavonhatod a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha úgy gondolod, hogy a személyes adataiddal visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhatsz és panaszt nyújthatsz be; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhatsz: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

VIII. KAPCSOLATTARTÁS

Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretnéd a jogaidat, vagy panaszt szeretnél benyújtani, az info@virusversek e-mail címen küldött levélben teheted ezt meg.

IX. HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?

Az Adatkezelő eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adataid megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.
Ennek megfelelően az Adatkezelő egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

X. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok továbbításra kerülnek az ügylet pénzügyi lebonyolítása céljából az online fizetés lehetőségét biztosító pénzügyi közvetítők részére. A továbbított adatok köre: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. A virusversek.hu az alábbi pénzügyi szolgáltató szolgáltatásait veszi figyelembe az online fizetés biztosításához:

 • Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.) A Barion csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatokat gyűjt továbbá az oldalon elhelyezett Barion Pixel Alap verziójának implementálásával is.

Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke továbbításra kerül a tranzakció teljesítés érdekében igénybe vett logisztikai szolgáltatók részére is.

A vásárlást igazoló számla kiállításához a weboldal a Billingo (Billingo Technologies Zrt., 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em.) számlázó szoftvert használja.

XI. A SZEMÉLYES ADATAID MARKETING CÉLOKRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA

Hírleveleket küldünk különleges ajánlatokról, ha a szolgáltatásokra feliratkozva ilyen tájékoztatást kértél tőlünk, vagy korábban megadtad nekünk az adatait.

XII. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSAI

Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a www.virusversek.hu oldalon.

XIII. KÜLSŐ WEBOLDALAK

A kényelmed és tájékoztatásod érdekében a www.virusversek.hu weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. Nem vagyunk befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállalunk felelősséget. Ha harmadik fél reklámjára vagy hivatkozására kattintasz, tudnod kell, hogy ezzel elhagyod a Vírusversek honlapját, és a megadott személyes adatokra nem a jelen tájékoztató vonatkozik. Olvasd el adatvédelmi szabályzatukat, amelyből megtudhatod, milyen módon gyűjtik és dolgozzák fel a személyes adatokat.

Ez az Adatvédelmi tájékoztató 2021. január 1-től hatályos.